เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00.น. นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00.น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยนายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า พร้อมทั้งได้ร่วมจัดทำประกาศนโยบาย เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ) เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  รวมถึงร่วมจัดทำมาตรการต่างๆ เช่น
1.มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
3.มาตรการป้องกันการรับสินบน
4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
6.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

7.มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ

8.มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางได้ และยกระดับความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโกรกแก้วให้มีความโปร่งใสต่อไป

2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11