เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยเนื้อหาการประชุมเพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ว่าการดำเนินการของเทศบาลตำบลโกรกแก้วนั้นได้บรรลุวัตุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลโกรกแก้ว
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11