เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
ประวัติและความเป็นมา
 

 

                                                                                  ประวัติของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
                เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกแก้ว  ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโกรกแก้ว  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2551  มีพื้นที่  30.52  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  18,906.25 ไร่  คลุมพื้นที่ตำบลโกรกแก้วเกือบทั้งหมด โดยบางส่วนของตำบลโกรกแก้วอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
                นับตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด  ในเบื้องต้นได้ใช้อาคารสำนักงานของสภาตำบล (ชั่วคราว) ซึ่งเป็นศูนย์ราชการของกรมพัฒนาชุมชน  (เดิม) เป็นสำนักงาน  ต่อมาจึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นมาในสถานที่แห่งเดียวกัน  และได้เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2541  จนถึงปัจจุบัน