เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย
สำนักงานเทศบาล
แผนที่ ทต.โกรกแก้ว
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ +  
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ 101
  อีเมล์ + admin@krokkaew.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวธีรยา   โตภาณุรักษ์กุล
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ 102
  อีเมล์ +  admin@krokkaew.go.th
 
 
  ชื่อ +  
นางสาววรินทร   พัชนี
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ 103
  อีเมล์ +  admin@krokkaew.go.th
 
  ชื่อ +  

นางสาววรินทร   พัชนี
  ตำแหน่ง +

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาการแทนผอ.กองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ 104
  อีเมล์ +  admin@krokkaew.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสมบัติ  หัสจารย์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ 107
  อีเมล์ +  admin@krokkaew.go.th
 
  ชื่อ +  
นายวิทยา   พานุช
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ107
  อีเมล์ +  admin@krokkaew.go.th

 

  ชื่อ +  
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
  ตำแหน่ง +
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ 104
  อีเมล์ +  admin@krokkaew.go.th

 

  ชื่อ +  
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการแทนผอ.กองสาธารณสุขฯ
  โทรศัพท์ +  044-666-399 ต่อ 103
  อีเมล์ +  admin@krokkaew.go.th